Rab Mountain Marathon - The Friendly Score Format Mountain Marathon